Witamy!

 

W związku z wejściem w życie Uchwały NR XXXVI/348/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 czerwca 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2013 r. poz. 3719 z dnia 17 lipca 2013 roku) od dnia 1 sierpnia 2013 roku zmianie uległa nazwa i zakres działania gminnej instytucji kultury – dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury im. Jana Justyny w Moszczenicy. Zgodnie z nowym brzmieniem statutu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy, jako gminna instytucja kultury, jest jednostką organizacyjną gminy w zakresie upowszechniania kultury i sportu, która realizuje swoje zadania poprzez:
1. wypracowywanie programu działalności społeczno - kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej;
2. prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych lub sportowych przez wykwalifikowanych instruktorów;
3. prezentowanie dorobku artystycznego i sportowego kół i zespołów, uczestniczenie w konkursach i przeglądach organizowanych poza obszarem działania Ośrodka;
4. organizowanie, uczestniczenie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez dla uczczenia świąt państwowych i rocznic historycznych, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów występów kulturalnych (zawodowych i amatorskich), imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym;
5. udzielanie merytorycznej pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność kulturalno – wychowawczą lub sportową;
6. współpracowanie z placówkami oświatowymi i środowiskami kulturotwórczymi w celu wspólnego organizowania imprez, udostępniania pomieszczeń i urządzeń własnych na potrzeby urządzania wystaw, pokazów itp.;
7. realizowanie programów profilaktycznych; współdziałanie z organizacjami sportowo - turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej i sportu;
8. prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej w sferze kultury i sztuki oraz sportu.desc